Harta

SATHYA  SAI  ORGANISATSIOONIDE  HARTA  

(PÕHIKIRI)

 

SELLE  PÕHJAPANEVA HARTA  on Bhagavan  Sathya Sai Baba üle andnud   SATHYA SAI ORGANISATSIOONIDELE KOLMANDAL ÜLEMAAILMSEL NÕUPIDAMISEL,  mis toimus 14. jaanuaril, Tema tuleku 55. aastal,  Anno Domini 1981.  BHAGAVAN  SATHYA SAI BABA saadab oma mõõtmatust Hiilgusest ja Armust õnnistusi kõigile, kellele on osaks saanud  seda  PÕHJAPANEVAT HARTAT näha, kuulda või lugeda.

ET Bhagavan  Sathya Sai Baba tuleku põhjuseks, nagu Ta on teada andnud, on igavese seadmuse (sanātana dharma) kinnitamise vajadus;

 ET see ülemaailmne nõupidamine on asutanud vaimse Organisatsiooni, mis on mõeldud kogu inimkonna hüvanguks ega tunnista mingit vahetegemist usundi,  seisuse, nahavärvi või usutunnistuse alusel;

ET see Organisatsioon võtab oma ridadesse kõikide usundite esindajaid, et luua kõikide uskude ühtsus;

 ET see Organisatsioon on mõeldud igavese seadmuse (sanātana dharma) tähenduse kinnitamiseks ja levitamiseks,  samuti selleks, et mõista üheselt  Sathya Sai Organisatsioonide olemust;

ET selle Organisatsiooni põhiline eesmärk, nagu on määranud Bhagavan, on “äratada inimeses teadlikkus temas SISALDUVAST  Jumalikkusest” , levitades oma tegevuse ja eeskuju kaudu  tõe (sathya), seadmuse (dharma), rahu (šanti), armastuse (prema) ja vägivallatuse (ahimsa) põhimõtteid, mida Bhagavan  Sathya Sai Baba on esile toonud;

 ET selle Jumalikkuse kogemiseks ei piisa välistest tingimustest, vaid on vajalik inimeste meelemuutus;

ET Organisatsiooni tegevus on abinõuks vaimsele arengule selles suunas, mille läbi on lõpuks võimalik igaühel rõõmu tunda sisemisest rahust, vaatamata surutistele ja pingetele, pettumustele ja muredele, nurjumistele ja kordaminekutele, õnnele ja ebaõnnele elus;

 ET nende eesmärkide suunas liikumisel saavutada kõige paremaid tulemusi;

ON   TEADA  ANTUD:

A.     Et  see HARTA on üle maailma kõigi Sathya Sai Organisatsioonide tegevuse aluseks.

B.     Et kõik praegu selle Organisatsiooni ametikandjad ja lihtliikmed ning kõik need, kes ühinevad selle Organisatsiooniga, oleksid üks nii tegudes kui ka nimes, on neile antud Organisatsiooni nimel tegutsemise jätkamiseks   Sathya Sai Organisatsiooni nimi.

C.     Et saavutada nimetatud eesmärke, peavad Organisatsiooni liikmed järgima range vaimse distsipliini (sadhana) põhimõtteid, et  neist saaksid Ju­maliku Õpetaja  väärilised abilised selle Organisatsiooni eesmärkide elluviimiseks.

D.     Et ei saa lugeda Organisatsiooni kuuluvaks kedagi, kas ametikandjana või lihtliikmena, kes tahtlikult kaldub kõr­vale järgnevast käitumisjuhendist,

SEEPÄRAST  ON  KÄESOLEVAGA  TEADA  ANTUD:

1.      See HARTA juhib ja korraldab  Sathya Sai Organisatsiooni  tegevust kogu maailmas.

2.      Iga ülesanne ja tegevus, millises vormis see ka ei oleks, peab läbi viidama Sathya Sai Organisatsiooni (edaspidi nimetatud “Organisatsiooni”)  nimel ja  vastavas laadis.

3.      Pidades silmas Organisatsiooni eesmärke, nagu need on järgnevalt esitatud, peavad kõik Organisatsiooni liikmed järgima  käitumisjuhendit, mille määrab vaimse distsipliini tee (sadhana),et neist saaksid Bhagavan Baba väärilised tööriistad ja  seeläbi aitaksid kaasa  Organisatsiooni eesmärkide saavutamisele ja Bhagavan Baba Jumaliku ülesande täitmisele.

I     KÄITUMISJUHEND 

 

Iga Organisatsiooni liige peab võtma vaimset distsipliini (sadhanat) kui lahutamatut osa oma igapäevasest elust ja järgima allpool esitatud käitumisjuhendit:

1.      Igapäevane meditatsioon ja palve.

2.      Kord nädalas oma pere liikmetega pühendumuslike laulude laulmine ja palve.

3.      Osalemine Organisatsiooni poolt lastele läbiviidavates hariduslikes üritustes.

4.      Osalemine vähemalt kord kuus Organisatsiooni  pühendumuslikes üritustes.

5.      Osalemine Organisatsiooni korraldatud heategevuslikes ja muudes üritustes.

6.      Korrapärane töö Sai kirjandusega.

7.      “Soovide piiramise” põhimõtte järgimine ja säästude kasutamine ühiskonna heaks.

8.      Kõnelemine leebelt ja armastusväärselt igaühega.

9.      Hoidumine kritiseerimisest, eriti tagaselja.

Selle käitumisjuhendi mittejärgimine või sellest üleastumine tunnistab Organisatsiooni liikme mittesobivaks oma ametikohale ega võimalda olla tegevliige. Organisatsiooni juhtiv isik võib vabastada sellise liikme tema ametist.

II     ÜLDPÕHIMÕTTED

Et Organisatsioon saaks olla ühtne nii tegudes kui nimes, peab iga Organisatsiooni liige  ühinema Organisatsiooniga nii, nagu seda  peetakse vajalikuks ja kellelgi end Sai järgijaks nimetaval inimesel ega inimeste grupil, keda pole Organisatsiooni vastu võetud, pole õigust kasutada  Sathya Sai Baba nime mistahes vaimse suunitlusega ürituste puhul.

Sathya Sai Organisatsiooni liikmeks olemine on vabatahtlik ja järelikult ei saa seda õigusliku küsimusena tõstatada. Kõik õigused ja eelised on kehtestatud Organisatsiooni poolt.

Tavapäraselt ei tohiks Organisatsiooni tegevuse ja juhtimise küsimuses tekkida probleeme ega vaidlusi.  Siiski tuleb HARTAS käsitlemist mitteleidnud küsimused esitada lahendamiseks  keskusele, et saada juhatust vastavalt ametikandjalt.

III    SAI ORGANISATSIOONI EESMÄRGID

Sathya Sai Organisatsioon ei ole uut usku kuulutav ega oma usutunnistust muutma kutsuv organisatsioon. Selle peamised eesmärgid on:

1)     aidata inimesel

  • saada teadlikuks eneses loomupäraselt sisalduvast Jumalikkusest ja  vastavalt toimida ;

 

  • tuua  igapäevasesse  ellu Jumalik Armastus ja täiuslikkus ning seeläbi

täita oma elu rõõmu, harmoonia, ilu, heasoovlikkuse, inimliku täiuslikkuse ja püsiva õnnega;

2)     tagada, et kõikides inimsuhetes valitsevateks põhimõteteks oleks tõde (sathya), õige toimimine ehk seadmus (dharma),  armastus (prema), rahu (šanti) ja vägivallatus (ahimsa);

3)     muuta erineva usutunnistusega inimesi oma usupõhimõtete järgimisel siiramaks  ja pühendunumaks.

Need eesmärgid on saavutatavad järgmiselt.

1)     Järgides Bhagavan  Sathya Sai Baba poolt esitatud nelja põhitõde:

  • on ainult ÜKS religioon –  Armastuse religioon;

 

  • on ainult ÜKS keel -  Südame keel ;

 

  • on ainult ÜKS seisus - Inimkond ;

 

  • on ainult ÜKS Jumal – Ta on Kõikjalolev .

 

2)     Pidevalt Jumalat meeles hoides ja suhtudes kõigesse loodusse kui Jumalikkuse avaldumisele erinevates vormides erineval kujul;

3)     Rõhutades kõigi usundite olemuslikku ühtsust mõistmises, et kõigi usundite aluseks on Armastus;

4)     Võttes iga tööd kui Jumala pühendatud teenimist;

5)     Lähenedes kõikidele eluprobleemidele Jumalikust Armastusest lähtuva suhtumisega, s.t. mõistmise, kaastunde, sallivuse, abivalmidusega;

6)     Lähtudes kõikides oma tegudes Jumala Armastamisest, patustamise vältimisest ja ühiskonnas pideva kõlbluse järgimise põhimõttest;

7)     Osaledes pidevalt organiseeritud vaimse suunitlusega, hariduslikus ja kõiki teenivas tegevuses nii individuaalselt kui ka ühiskondlikult, ootamata mingit  tasu või tunnustust, tehes seda lihtsalt Jumala Armastuse ja Armu võitmiseks;

         IV    ORGANISATSIOONI TEGEVUS

         Organisatsioon arendab vaimset, hariduslikku ja kõiki teenivat tegevust (heategevust) innustatuna ja juhituna Bhagavan  Sathya Sai Baba poolt  Sathya Sai keskuste kaudu.

         Vaimse suunitlusega tegevus hõlmab pühendumuslike laulude laulmist, õpperinge, avalikke loenguid, seminare, mediteerimist jms.

Hariduslik tegevus sisaldab lastele mõeldud “Bal Vikase[1] ja  inimväärtuste (EHV[2]) koolitusprogramme, lisaks  ametlikku kooliharidust, mis on ühendatud 6 – 15 aastaste õpilaste iseloomu kujundamisega .

         Heategevus sisaldab ettevõtmisi, nagu näiteks arstliku läbivaatuse välilaagrite korraldamine, arengus mahajäänud külade põllumajanduse järjele aitamine, doonorlus, keeristormidest ja üleujutustest põhjustatud tagajärgede likvideerimine, haiglate, vanadekodude jms. külastamine, silmade kontrollimise laagrite korraldamine, veterinaarabi laagrite korraldamine, kutseõpetuse andmine, mahajäänud õpilaste abistamine, vaestele toiduabi andmine jne.

Nende eesmärkide saavutamiseks on Rahvusvaheline Keskus koostanud väljaspool Indiat asuvate teiste riikide keskuste jaoks  reeglid ja eeskirjad.


[1]                Nimetuse “Bal Vikas” asemel kasutatakse nüüd väljaspool Indiat nimetust “Sai vaimne haridus” (“Sai Spiritual Education  või Educare.”)

[2]                “Education in Human  Values”